Navigace

Obsah

Zpráva o činnosti listopad 2018 až březen 2019 - Veřejná schůze z 9.3.2019

Typ: ostatní
Zpráva starosty pana Marka Antonína

Dámy a pánové, spoluobčané, sousedi, přátelé.

Je mou milou povinností přivítat Vás na našem 1. společném veřejném setkání pod taktovkou nového zastupitelstva. Sešli jsme se dnes především proto, abychom si, jak již bylo řečeno, společně připomněli svátek všech žen, tedy známé MDŽ.

Rád bych však využil této příležitosti a seznámil Vás s tím, co se nám za krátkou dobu našeho působení již podařilo a co plánujeme pro nejbližší období.

Prvním, troufám si říct, nejdůležitějším úkolem nového zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na rok 2019, stejně jako nově utvořeného střednědobého výhledu na roky 2020 – 2021. Oba tyto dokumenty najdete na našich úředních deskách.

V rámci schvalování rozpočtu jsme si stanovili priority financování a realizace akcí pro letošní rok:

  • Dokončení objektů občanské vybavenosti ve VČA. Tzn. realizace zámkové dlažby pod oběma přístřešky a zvětšení pódia. Rovněž dokončení přívodu vody ke kioskům.
  • Zřízení přístupu (chodníku) k boční braňce do VČA – k dětskému hřišti
  • Výstavba skladových prostor pro uložení obecní techniky a sportovního vybavení v majetku obce v místě bývalého dětského hřiště.
  • Výstavba přístřešku v místě přístupu k sálu. Ten bude sloužit ke zlepšení možností při využití jak sálu, tak přilehlého hřiště např. při pořádání turnajů.
  • Dle časových možností plánujeme začít s postupným zkulturněním prostor bývalého skladu vedle nové hasičské zbrojnice, jehož další využití ukáže praxe.

V souladu s naším volebním programem, kde je jednou z položek oprava obecních komunikací, jsme zahájili přípravu pro obnovu místní komunikace v údolí, směrem od rozcestí, v úseku od domu rodiny Dutých po nemovitost Bímových. Pro tuto akci jsme využili dotační výzvu MMR, zpracovali jsme potřebné dokumenty a odeslali na zmíněné ministerstvo. V měsíci dubnu by měl být znám výsledek našeho snažení. V případě schválení pokryje tato dotace 70 % nákladů rekonstrukce. Opravu této cesty ocení jak majitelé přilehlých nemovitostí, tak i ostatní občané např. pro cykloturistiku klidným prostředím, ale nabízí se využití i pro jiné aktivity, např inline bruslení.

Jistě jste zaznamenali dokončení výstavby nového sběrného místa pro tříděný odpad u rozcestí v Dolní Rokytě. Nyní se toto sběrné místo nachází v jakémsi režimu zkušebního provozu. Ještě se o tomto zmíním v další části projevu.

Určitě si každý z Vás všiml, že se podařilo dokončit nové dětské hřiště ve volnočasovém areálu. Plánujeme jeho slavnostní otevření, které chceme pojmout jako příjemné setkání spoluobčanů všech věkových kategorií, doplněné zajímavým programem. Chci upozornit rodiče, aby poučili své děti o zásadách chování na tomto hřišti, hlavně s ohledem na bezpečnost dětí. Jednou z těchto zásad je zákaz používání atrakcí za tmy. Při vstupu budou umístěny tabule se zásadami chování.

Dalším z plánů, který má za cíl zlepšit stav zeleně v obci, je výsadba stromů podél silnice postupně v části naší obce v úseku od cesty k FIDLOTU postupně až po bytovku v Horní Rokytě. Pro tuto akci bychom chtěli využít program firmy ŠKODA AUTO s názvem „za každé prodané auto v ČR strom“. Učinili jsme první kroky k získání prostředků z tohoto programu.

Přesný plán akcí na 1. pololetí si můžete přečíst na letácích na vašich stolech.

Tolik v kostce k plánům a akcím, které jsou (nebo v budoucnu budou) viditelné. Podařilo se nám však i několik počinů, které viditelné nejsou, přesto mají, dle mého názoru, velký význam.

Prvním bylo vyjednání snížení plateb za pojištění obecního majetku a odpovědnosti zastupitelů. Cena této služby byla v nové smlouvě snížena o 28.000 Kč za rok při zachování stejných podmínek.

Druhým bylo vyjednání snížení ceny za služby pověřence GDPR, která byla snížena o           2000 Kč měsíčně, tedy o 24.000 za rok.

Považujeme to za první kroky v úspoře našich společných peněz.

Nyní bych rád zmínil několik záležitostí, které se nás dotýkají každý den.

První takovou, podle mého, nejdůležitější záležitostí je otázka pitné vody. Máme ohromné štěstí, že máme přístup k tak kvalitní vodě, jakou pijeme. Dalším velkým štěstím je to, že se po celá léta podařilo udržet vodovod v našem vlastnictví a neplníme tak kapsy různých, převážně zahraničních akcionářů. Toto vše nás však rovněž zavazuje k hospodárnému využívání naší pitné vody. Možná jste si všimli, že jsem opakovaně zdůraznil slovo pitná. Osobně mi totiž vadí, když jsou touto pitnou vodou plněny různé rybníčky, rybníky a jezírka. Každý by se měl zamyslet před stavbou takovéhoto vodního díla, co by tomu řekli například lidé z oblastí, kde čepují pitnou vodu z dovezených cisteren.

Stejným problémem ohrožujícím náš vodní zdroj by mohlo být nadměrné množství nadměrně velkých bazénů. Stejně tak si budeme muset zvyknout na to, že v tak parném létě jako bylo loni, nebudou naše trávníky sytě zelené za cenu hektolitrů vyčerpané vody na jejich závlahu. Zalévání užitkových zahrádek pouze dešťovou vodou by mělo být v dnešní době samozřejmostí.

Vím, že tato slova nejsou příliš populární a nesklidím za ně potlesk, ale považuji za nutné je zde veřejně vyslovit, abychom se všichni zamysleli.

Rovněž my, jakožto představitelé obce si vážnost situace s hrozícími výpadky v dodávce pitné vody uvědomujeme. Pro včasnou diagnostiku případných poruch a jakýchkoli odchylek při čerpání vody plánujeme provést modernizaci vybavení vodojemu tak, aby se např. nadbytečné množství načerpané vody, které může signalizovat poruchu, objevilo např. na grafech na počítači na OÚ. Prvním krokem je v tomto týdnu provedená výměna hlavního vodoměru, který výše zmíněnou diagnostiku umožní. Dále bude následovat vytvoření cca 2 měřících míst na trase vodovodního řadu, které nám usnadní lokaci již potvrzených poruch, což bývá při délce našeho řadu, která činí přibližně 9 km, největší problém.

Již v minulém zastupitelstvu se začalo hovořit o vytvoření záložního vodního zdroje, tzn. druhého vrtu. Nyní získává tato myšlenka ostřejší obrysy. Je již vytipovaný pozemek pro jeho případné zřízení.  Na konec měsíce března máme domluvenou schůzku s RNDr. Hamáčkem, kapacitou v oboru hydrogeologie, který posoudí vhodnost plánovaného umístění zmíněného 2. vrtu.

Dále plánujeme zadání vytvoření nezávislého odborného posudku stavu naší oblasti právě z pohledu hydrogeologie.

Tolik o vodě. Omlouvám se za obsáhlost této části, ale myslím si, že je toto téma natolik důležité, troufnu říci ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ, že zde muselo zaznít.

Dalším, často zmiňovaným, tématem je otázka odpadového hospodářství. Systém shromažďování, odvozu a likvidace odpadu, myslím si, funguje v naší obci dobře. Často zmiňovaná cena je nastavena tak, aby pokryla skutečné náklady na likvidaci odpadu z našich domácností. Jaký bude vývoj cen, ukáže praxe po zákazu evropské unie skládkovat odpad. Odhady jsou zhruba takové, že cena za likvidaci odpadu stoupne cca dvojnásobně. Jaká však bude skutečnost, to ukáže čas.

Velice si vážím toho, jak většina našich občanů přistupuje k otázce třídění odpadu. O Vašem odpovědném přístupu svědčí to, že nově zřízené místo pro shromažďování, které je v současnosti v jakémsi zkušebním provozu, je využíváno natolik, že jsem musel objednat mimořádný odvoz plastů. Nyní Jsou zde přistaveny již 4 kontejnery na plast a 1 kontejner na papír. Dále je zde umístěná provizorní nádoba na sklo, která bude nahrazena klasickým kontejnerem. Rovněž přibyde 1 kontejner na papír a velká popelnice na tetra packy. Tyto nové nádoby jsou již objednány. Rovněž naplnění klece pytli svědčí o dobře zvoleném místě. do budoucna zvažujeme zřízení třetího sběrného místa v Horní Rokytě v místě bývalé váhy, nebo vrátnice. V neposlední řadě je třeba zmínit, že třídění odpadů přináší nemalé prostředky do obecní poklady formou příspěvků firmy EKOKOM. Dá se očekávat zvýšení tohoto příspěvku s ohledem na zřízení zmiňovaného sběrného místa.

Bohužel, celkový dobrý dojem z přístupu ke třídění odpadu kazí to, že je občas vyhazován jiný odpad než který do té, které nádoby patří. Raritou z tohoto pohledu je pro mě nalezená hliníková lopata v kontejneru na plast. Toto jsou však výjimky.

Blíží se termín přistavení velkoobjemových kontejnerů a svozu nebezpečného odpadu. Žádám Vás na tomto místě o důsledné oddělení odpadu nebezpečného od velkoobjemového. Není žádnou výjimkou, že se v kontejneru objeví lednice nebo mrazák. Zjištění tohoto jevu pracovníky COMPAGU znatelně zvýší naše společné náklady na likvidaci odpadu. Proto jsme tentokrát zvolili termín v rámci jednoho víkendu. Konkrétně: kontejnery 22. – 24. 3. 2019 a nebezpečný odpad: 24. 3. 2019 (v neděli) v 9:00.

Slibujeme si od toho včasné zjištění a nápravu výše zmíněného jevu a potažmo úsporu nákladů. Budeme muset provádět průběžnou kontrolu plnění kontejnerů

Domnívám se, že jsem vyjmenoval stěžejní témata našeho každodenního života a nastínil Vám naši dosavadní práci. Pokud bude mít někdo potřebu něco doplnit, případně se zeptat na cokoliv, využijte, prosím diskuze.  Pokud někdo nechce vystoupit veřejně, chápu to. Určitě bude příležitost během zbytku dnešního odpoledne probrat jakékoli téma. Pokud se stane, že nebudeme znát přesnou odpověď, tak odpovíme tazateli individuálně a pro ostatní zveřejníme odpověď na webu.   

 

 DĚKUJI ZA POZORNOST


Vytvořeno: 18. 3. 2019
Poslední aktualizace: 18. 3. 2019 15:36
Autor: Malík - místostarosta