Navigace

Obsah

Valná hromada SDH

Valná hromada SDH

Hasiči na Rokytě sněmovali

V sobotu 19.12,2009 se konala řádná Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Rokytá. Hasiči mezi sebou přivítali starostku obce Jiřinu Loupovou a zástupce pěti okolních hasičských sborů.

Starosta hasičů Josef Růžička přednesl zprávu o činnosti za rok 2009, v níž zejména zdůraznil výsledky spolupráce s obecním úřadem při nápravě některých administrativních nedostatků předchozího období, celkové zvýšení aktivity a spolupráce v rámci sboru, zvýšení péče o majetek v péči hasičského sboru, splněný roční plán činnosti ve všech oblastech, především však vyzvedl velký objem brigádnických hodin, odpracovaných ve prospěch obce, vč. úklidu po vichřici 23. 7. t.r.. Všichni přítomní byli pozváni i na další ples hasičů, který bude 6. 2. 2010 a další soutěž starých gard, která bude 5. 7. 2010.

Velitel hasičů Antonín Marek seznámil přítomné s činností zásahové jednotky, jak při vlastní přípravě, skutečném zásahu u požáru, tak při sportovních soutěžích, kde výsledky pokazil zanedbaný stav techniky z předchozího období. V současné době se však již technika důkladně opravuje a příští výsledky by mohly být lepší.

Diskuse přítomných m.j. věnovala pozornost perspektivě práce s dětmi i potřebě dalšího využití internetu k informovanosti, kdy byl jako kladný ohlas na naši činnost přečten dopis paní Moniky Ketnerové.

Závěrem schůze bylo přijato usnesení včetně bohatého plánu činnosti na rok 2010, který obsahuje řadu konkrétních akcí v požární prevenci, prospěšnou práci pro obec i kulturně-sportovní akce vč. postupného zapojování dětí do aktivit sboru.

Hasiči svým jednáním a především hodnocenými výsledky končícího roku prokázali, že jim právem patří rozhodující aktivní pozice v rámci naší obce.

MŘ.