Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 2. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty -3 až 1°C. Noční teploty -9 až -13°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 411
TÝDEN: 2766
CELKEM: 367174

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

stále Krákorky ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní verze

mobilní verze

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: MH-VŽP/13310/2017-2/301/Sku

MÚ MH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Opatření obecné povahy, úplná uzavírka stavby Ševčín od 30.11.2017 do 15.12.2017

Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí – oddělení speciálních činností

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH-VŽP/13310/2017-2/301/Sku Vaše zn./Č.j.:
JID: 35897/2017/MH Ze dne : 16.11.2017
Vyřizuje: Iva Skupová
Telefon: 326 776 744
E-mail: iva.skupova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště, 28.11.2017


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Masarykovo náměstí 1,
295 21 Mnichovo Hradiště, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním
provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, zastoupené na základě plné moci ze dne 14.02.2017 společností JAZNAK spol. s.r.o., IČ
48952621 se sídlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 16.11.2017, a na základě stanoviska
Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne
14.02.2017 (aktualizováno dne 12.10.2017), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává
ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. II/268, II/276
a II/610,
které bude užito na výše vyjmenovaných pozemních komunikacích v souvislosti s úplnou uzavírkou
silnice č. II/268 v obci Rokytá, místní části Dolní Rokytá – Ševčín, z důvodu rekonstrukce opěrné zdi
(18,144 – 18,255 km), a to v termínu 30.11.2017 – 15.12.2017, a nařízenou objížďkou po silnicích č.
II/268, II/610, II/ 276 a III/27235.
Přechodná úprava provozu bude spočívat v osazení svislého dopravního značení pro označení úplné
uzavírky na silnici č. II/268 a ve vyznačení objízdné trasy na shora uvedených pozemních komunikacích
(na trase Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou – Bělá pod Bezdězem – Ralsko) tak, jak bylo
odsouhlaseno Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav
dne 14.02.2017 a 12.10.2017 (stanovisko vydáno pod č.j. KRPS-49924/ČJ-2017-010706-KOM). Objízdná
trasa platí pro oba směry.
Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, pracovní místa
musí být řádně označena a zabezpečena zábranami. Je zakázáno užívání jakýchkoli improvizovaných
způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení.
Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryta. Přechodné dopravní
značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních podmínek. Žadatel
odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětných komunikacích.
Grafické znázornění přechodné úpravy provozu je nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy.
Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádají event. naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz Strana 2 (celkem 3)
Za umístění a údržbu svislého dopravního značení odpovídá: JAZNAK spol. s r.o. – Lukáš Janda,
tel.: 602 451 108.
O d ů v o d n ě n í :
Dne 16.11.2017 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, žádost o povolení
úplné uzavírky pozemní komunikace č. II/268 v obci Rokytá, místní části Dolní Rokytá – Ševčín (18,144 –
18,255 km) a nařízení objížďky na trase Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou – Bělá pod Bezdězem –
Ralsko, pro období 30.11.2017 – 15.12.2017. Dopravní opatření je požadováno z důvodu rekonstrukce
opěrné zdi v místě výše uvedeného úseku silnice č. II/268. V souvislosti s touto akcí je nezbytné pro zajištění
bezpečnosti provozu stanovit přechodnou úpravu provozu v místě uzavírky a na trase objížďky.
Žádost podala společnost STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
zastoupená na základě plné moci ze dne 14.02.2017 společností JAZNAK spol. s.r.o., IČ 48952621 se
sídlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav.
Podkladem pro stanovení přechodné úpravy provozu je souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 14.02.2017, aktualizované dne
12.10.2017 (včetně odsouhlaseného grafického návrhu přechodné úpravy provozu) a souhlasné vyjádření
správce dotčených komunikací, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 07.11.2017.
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu nebyl v souladu s § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu vydán.
Vzhledem k výše uvedenému stanovil MěÚ Mnichovo Hradiště přechodnou úpravu provozu tak, jak je
uvedeno na str. 1 tohoto opatření.
P o u č e n í:
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Iva Skupová, v.r. otisk úředního razítka razítka
odborný referent
oprávněná úřední osoba
Tento dokument musí být vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů
se opatření obecné povahy týká, tj. města Mnichovo Hradiště, obce Rokytá, obce Dolní Krupá, obce
Kněžmost, obce Klášter Hradiště nad Jizerou a obce Bílá Hlína,po dobu 15 dnů.
Současně úřad obce pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

 

Dokument - Veřejná vyhláška zde ke stažení

Příloha: Grafická příloha OOP - PÚP zde ke stažení

Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Datum sejmutí: 16. 12. 2017

Zodpovídá: Jiřina Loupová

Zpět